راهنمايي در خصوص ارائه پروژه:

محل ارائه اتاق اساتيد ساختمان شماره 5 است.

1- 10 دقيقه قبل از زمان تعيين شده  در اتاق اساتيد حضور داشته باشيد.

2- پرينت خوانا از( source) كدهاي برنامه اي كه نوشته ايد و همچنين از اجراي آن (عمليات مختلفي كه انجام مي دهد: درج، ويرايش، حذف، جستجو و گزارشات مختلف

 از اطلاعات موجود در سيستم ) همراه داشته باشيد. (ميتوانيد متن برنامه را (بجاي عكس آن) در Microsoft Word كپي كنيد و سپس پرينت بگيريد)

3- در پرينت خود نام كلاس هايي كه نوشته ايد را با يك رنگ و نام متدها را با ردگ ديگري highlight كنيد ( با استفاده از ماژيك highlighter) .

4-  برنامه خود را بر روي laptop در حضور اينجانب اجرا كرده و عملياتي كه انجام مي دهد را نشان دهيد.

5- حتما قبل از ارائه، laptop خود را در اتاق اساتيد روشن نموده و بخش هاي مختلف برنامه تان را اجرا و تست كنيد. مطمئن شويد كه پيغام خطا نميدهد و

عملياتش را درست انجام مي دهد (يعني خطاي منطقي نيز نداشته باشد).

راهنمايي در خصوص برنامه نويسي مربوط به پرو‍ژه