درس مهندسی اینترنت

ارائه پروژه وجود ندارد.
تمرینات ارائه شده و دیگر فعالیتهای کلاسی منظور خواهد شد.
نمره کل براساس برگه امتحانی و فعالیت کلاسی لحاظ خواهد شد.